igy

Tak mě alespoň zná většina kamarádů, protože je to kratší než igamenir a zažilo se to. Jinak jsem ale Pavel. Na škole jsem občas používal Pesheek, ale to už se přežilo. Nebo Magi, což je vlastně jen otočený [igam]enir.

Úpis zmrda

Ukázka úpisu silného submisiva na lekci, kde se plně oddá dominantovi.

Submisiv jménem ___________________, rodné číslo ______________________, dále označený jako zmrd, tímto stvrzuje, že se zcela poddává dominantovi, dále označovaný jako Pán, a přenechává mu plnou kontrolu nad svým tělem a duší po dobu celé akce. Pán může se zmrdem nakládat dle vlastního uvážení bez ohledu na preference zmrda.


§1 Průběh a trvání akce

Akce začíná podpisem tohoto úpisu.

O konci akce rozhoduje pouze Pán.

Zmrd se zříká možnosti stopky, tj. signálu pro ukončení akce.

Akce není vázána na místo, Pán může akci přesunout na jiné místo.

Zmrd souhlasí s případnou přítomností a zapojením další osob.

Zmrd se podvoluje rozhodnutí Pána o přijetí jídla, nápojů, alkoholu, léků či jiných látek při akci.

§2 Majetek

Zmrd podepisuje úpis nahý a zůstává nahý po celou dobu akce, pokud Pán neurčí jinak.

Zmrd předává s úpisem Pánovi veškeré své oblečení a věci a po dobu akce na ně nemá nárok.

Zmrd dostává věci zpět až při ukončení akce.

§3 Poslušnost

Zmrd poslouchá rozkazy Pána a plní je svědomitě a bezodkladně, ať jsou jakékoliv.

Zmrd se bez námitek podvoluje jakýmkoliv hrátkám a aktivitám, které Pán určí.

Zmrd po dobu akce nesmí mluvit, smí jen odpovídat na dotazy.

Zmrd je k Pánovi uctivý a nikdy mu nelže.

Zmrd sděluje Pánovi případné zdravotní komplikace před akcí či při akci.

Zmrd se po celou dobu akce zdržuje u země, pohybuje se pouze po čtyřech.

Zmrd přijímá Pánem určené tresty, nerozporuje důvod, způsob provedení ani míru.

§4 Odpovědnost

Zmrd na akci přistupuje zcela dobrovolně a podepisuje s plným vědomím důsledků.

Zmrd bere příkazy a hrozby trestu jako součást dobrovolné hry a ne jako druh nátlaku.

Zmrd přejímá odpovědnost za veškeré své jednání při akci.

Zmrd souhlasí s případným focením a natáčením akce a libovolným nakládáním s materiálem.

Podepiš, zmrde: